Alle.bg / Помощна информация

Коментари

Елементът "Коментари" дава възможност на посетителите на уебсайта ви да коментират. За улеснение, посетителите Ви могат да коментират със своя Facebook профил, Alle.bg профил или като гости. От настройките на уебсайта можете да забраните гостите да коментират. По подразбиране се изисква вие ръчно да одобрявате коментарите на гост потребителите. Докато не одобрите такъв коментар той не е видим в уебсайта ви. Можете да настроите уебсайта си автоматично да одобрява всички коментари или всички да изискват вашето одобрение.