Alle.bg / Помощна информация

Текст

Елементът "Текст" служи за добавяне и форматиране на текстово съдържание.

Пълен списък с опциите за форматиране на текста, като преди да ги приложите трябва да маркирате желания текст:
1. Удебелен
2. Наклонен
3. Подчертан
4. Задраскан
5. Подравнен вляво, вдясно, в средата или от двете страни
6. Списъци (номерирани и неномерирани)
7. Връзка
8. Действия напред и назад (undo и redo)
9. Премахване на форматирането
10. Цвят на текста
11. Цвят на фона зад текста